Nhảy tới nội dung

Cài đặt ZaDark cho Zalo Web

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo Web trên Chrome, Safari, Edge và Firefox.

thông tin

Bằng cách chấp nhận cài đặt và sử dụng ZaDark, bạn ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

mẹo

Trình duyệt sẽ tự động cập nhật ZaDark khi có phiên bản mới.

cảnh báo

Chúng tôi ngừng phát hành bản cập nhật ZaDark for Opera từ ngày 04/01/2024. Bạn có thể cài đặt ZaDark for Chrome để thay thế.