Nhảy tới nội dung

Cài đặt cho Zalo Web

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo Web trên Chrome, Safari, Edge, Opera và Firefox.

thông tin

Bằng cách chấp nhận cài đặt và sử dụng ZaDark, bạn ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

mẹo

Trình duyệt sẽ tự động cập nhật ZaDark khi có phiên bản mới.